Maandag, 11 Julie 2016 14:10

Visie en Missie

Written by

Ons Visie - Christus Alles in Almal

Die visie is afkomstig vanuit die teksvers Kol. 3:11: “Ons gee om sodat Christusalles in almal kan wees.”

“Ons” impliseer:

 • dat die kerk sy oorsprong in God drie-enig het en aan Hom alleen behoort en dat ons identiteit in Hom drie-enig is.
 • dat ons 'n missionêre gemeente is wat deur sy roeping (visie en missie) gedryf word.
 • die lidmate, persone wat die eredienste bywoon en wat betrokke is en meelewend die visie van die gemeente ondersteun.

“Gee om” impliseer:

 • dat die kerk sy opdrag van Christus, ons Verlosser, ontvang het om:
         - Profete te wees wat die evangelie en kennis van God uitdra aan almal (veral dié buite die familie van God deur hulle te bevriend en te nooi)
         - Priesters te wees wat in liefde uitreik na mense in nood en versoening uit te dra om die gemeenskap se lewenskwaliteit te verbeter. Ons menslike (gawes en tyd) en materiële (infrastruktuur) hulpbronne sal hiervoor angewend word.
         - Konings te wees wat reg lewe, die reg liefhet en strewe vir reg, billikheid en vrede.

"Sodat” impliseer:

 •     dat die gemeente nie 'n doel in sigself is nie, maar 'n middel tot 'n groter doel. Ons is nie net in die eerste plek daar vir ons eie behoeftes as lidmate nie, maar primêr vir die gemeenskap met sy eietydse kwessies, behoeftes en nood binne die konteks waar ons deur die Here geplaas is.
 • dat die fokus van ons omgee primêr na dié buite die familie van God gerig is omdat God sy lewe vir die wêreld gegee het.
 • dat lidmate tot dissipelskap gelei en begelei sal word om Christus se mond, oë, ore, hart en hande te wees.
 • dat ons 'n akkommoderende gemeente sal wees in 'n multikulturele gemeenskap.
 • dat ongeredde persone Jesus as verlosser aanneem, gereddes 'n persoonlike verhouding met Jesus sal hê, en mense wat buite die familie van God is in die gemeenskap van gelowiges opgeneem sal word;
 • dat lidmate bemagtig moet word om in die styl en gesindheid van Christus diensknegte in die wêreld te wees.

“Alles” impliseer:

dat Jesus Christus eerstens alles in ons lewens sal wees as:
        Profeet wat God aan jou openbaar en jou die kennis van die lewe leer; Priester wat jou vergeef en met God en met ander mense versoen;
        Koning wat jou verlos en vry maak sodat jy reg en vry kan lewe
dat Christus jou in jou leefwêreld roep om:
        die kennis van die evangelie te versprei: Profeet – konneksie met God
        sy liefde deur te gee aan alle mense in die huis: Priester – konneksie met mekaar
        op te staan vir reg, billikheid en vrede: Koning – konneksie met die wêreld en nood
dat die gemeente deur die Woord, sakramente, gawes, kleingroepe en samekomste (waar mense saamwerk) hul taak verder voer.
dat die Heilige Gees nuwe lewe bewerkstellig deur vyf kanale om tyd te gee vir God in aanbidding (in die eredienste, lofprysing, gebed, drama en die kunste) - Leitourgia,  om tyd te gee vir verlorenes deur die Woord (in die prediking, evangelisasie, sending) - Kerugma, om tyd te gee vir ander/mekaar (in die kleingroepe, persoonlike besoeke, gemeente etes, oesfees, kommunikasie en ekumeniese gesprekke) -Koinonia, om tyd te gee vir diens aan ander (in die versorging van senior mense, siek mense, straatmense, HIV positiewe mense deur en in ons gawes) - Diakonia, om tyd te gee vir lering en toerusting (met kursusse, Bybelskole en spesiale aandag aan nuwe intrekkers)

“Almal” impliseer:

    die wat:
        die visie dra as - Profeet
        huishouding versorg en opbou - Priester
        mense in nood - Koning
    die persone wat die Here onder ons aandag bring:
        enigiemand wat ons gemeente se eredienste besoek en ons aktiwiteite bywoon;
        persone wat in die woonbuurtes rondom die kerkgebou woon (ongeag taal, etnisiteit, kultuur);
        persone met wie gemeentelede kontak het deur middel van projekte en aksies;
        persone wat geestelike, en allerlei nood beleef;
        jou “naaste”, enigiemand wat oor jou pad kom by jou werk, skool, sport, sosiaal

Hoe doen ons dit?

Die gemeente werk op 'n eenvoudige beginsel van 3 bene om uiting aan sy missionêre karakter en visie te gee:

Liefde en konneksie tot God

Liefde en konneksie tot Mekaar en Gemeente

Liefde en konneksie tot Ander en Nood

Read 2624 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer